16/3/21 - 19:38
شماره مطلب : 2891
ارزیابی راهبردی

چرا امريكا به تعهداتش طبق برجام عمل نمي كند؟

به سبب اعتياد دولت به همكاري و معامله با امريكا"-به تعبير آنتوني بلينكتن معاون جان كري- امريكا نگهداشتن ايران پشت درب تعليق عملي تحريم ها را ابزاري براي وادار كردن دولت روحاني به تعامل بيشتر مي داند.

مهدی محمدی، کانال تلگرامی@mahdi_mohammadi61-

١- نخستين دليل اين است كه اساسا مرجعي وجود ندارد كه معين كند امريكا به كدام تعهدش و تا چه حد عمل كرده يا نكرده است.
٢- به اين دليل كه ايران هرگز انگيزه اي براي مراجعه به مكانيسم هاي داوري مندرج در برجام و قطعنامه ٢٢٣١ نخواهد داشت چرا كه اين مكانيسم ها طوري طراحي شده كه هرگز ايران در آن پيروز نخواهد بود.
٣- به اين دليل كه دولتي در ايران وجود دارد كه برجام را يگانه دستاورد سياسي خود مي داند و به خاطر مخدوش نشدن اين شبه دستاورد، هر نقض عهدي را از سوي امريكا لاپوشاني مي كند.
٤- به اين دليل كه هزينه نقض برجام "عملا" صفر است.
٥- دليل ديگر اين است كه اساسا امريكا تعهد خاصي در برجام نداده كه بخواهد به آن عمل كند!
٦- ششمين دليل اين است كه اساسا قرار نيست ايران به ميزاني احساس استغنا كند كه پروژه برجام هاي ٢،٣ و ... كنار بگذارد.
٧- به اين دليل كه تحريم و "نگهداشتن ايران ذيل تحريم" بخشي از راهبرد بلند مدت دوحزبي مهار ايران در امريكا است كه به اين سادگي ها تغيير نخواهد كرد.
٨- به اين دليل كه به سبب اعتياد دولت به همكاري و معامله با امريكا"-به تعبير آنتوني بلينكتن معاون جان كري- امريكا نگهداشتن ايران پشت درب تعليق عملي تحريم ها را ابزاري براي وادار كردن دولت روحاني به تعامل بيشتر مي داند.
٩- به اين دليل كه حفظ تحريم ها، ابزاري براي مهار استراتژيك ايران در ساير حوزه هاست.
١٠- به اين دليل كه استقلال اقتصادي در هيچ حوزه راهبردي از سوي دولت ايجاد نشده كه امريكا حس كند"گزينه تحريم" ناكارآمد است.
١١- و نهايتا به اين دليل كه امريكا تصور مي كند به اين روش مي تواند دولت روحاني را وادار كند براي معامله هاي بيشتر به نظام فشار بياورد.
 

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/